آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دفتر خاطرات يك كرم

دورين كرونين

خاطزات یک کرم

دبستان دخترانه سما

میدانی چرا ستاره ها چشمک می زنند

كارول استات

ستاره ها

دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه سما

دا

زهرا حسینی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

ادامه من

حمیدرضا اسلامیه

تربیت فرزند

دبستان دخترانه سما

قطره آب چه خوبه

منصوره ياراحمدي

قطره آب

دبستان دخترانه سما

كتاب يواكيم

«تورمد هاوگِن»

زندگی کودکان

دبستان پسرانه سما

از عصر صابون تا عصر دانایی

علی رؤوف

علوم - ادبیات نوجوان

دبستان پسرانه سما

خاطرات سی ساله در آموزش و پرورش

خدامراد شیاسی

خاطره

دبستان دخترانه سما

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

بحران جوانی

دبستان دخترانه سما

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری

سازندگی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرستو احمدي

1380/07/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه سليماني

1384/07/29

دبستان دخترانه سما

رقيه فرج اله چعب

1387/07/29