آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

14 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عباسی منجزی

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر شیخی

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس عبدالی

مسابقه: کشتی آموزشگاهها

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدرضا تقی زاده شیخ شبان

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پوریا درویش زاده

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

شادمهر جعفری منش

مسابقه: کشتی آموزشگاهها

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

ارشیا بابادی- احمدرضا محمدی- رضا رشیدی- ادریس حدادی- امیر محمد محمدی- محمدعلی بهداروند- امیر محمد بلدی- ارسلان محمدی - ابوالفضل مهی-

نمایش

دبستان پسرانه سما

امیر عباس عبدالی

داستان کوتاه

متولدین هفته (دانش آموزان)