آخرین اخبار مدارس


01 آباندبستان پسرانه سما

29 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فردين رحيمي منجزي

1389/08/01

دبستان دخترانه سما

ندا پورمرعشي

1384/08/02

دبستان پسرانه سما

اميرعباس آزم

1388/08/06