آخرین اخبار مدارس


30 خرداددبستان دخترانه سما

30 خرداددبستان دخترانه سما

22 خرداددبستان پسرانه سما

06 خرداددبستان پسرانه سما

02 خرداددبستان پسرانه سما

03 خرداددبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

26 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه ابول زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ماندانا امير

1385/04/03

دبستان پسرانه سما

محمد گداري بويري

1389/04/01

دبستان پسرانه سما

رضا اميري

1387/04/01

دبستان دخترانه سما

مهسا خداداي گله

1389/04/06