آخرین اخبار مدارس


24 تیردبستان پسرانه سما

14 تیردبستان پسرانه سما

12 تیردبستان دخترانه سما

30 خرداددبستان دخترانه سما

30 خرداددبستان دخترانه سما

22 خرداددبستان پسرانه سما

06 خرداددبستان پسرانه سما

02 خرداددبستان پسرانه سما

03 خرداددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه ابول زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه گلیم باف

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرتا صياد

1389/06/07

دبستان پسرانه سما

حسين سعدي نژاد

1388/06/01

دبستان دخترانه سما

لنا نظري

1390/06/01