آخرین اخبار مدارس


05 بهمندبستان پسرانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

05 دیدبستان پسرانه سما

15 دیدبستان پسرانه سما

30 دیدبستان پسرانه سما

30 دیدبستان پسرانه سما

29 دیدبستان پسرانه سما

28 دیدبستان پسرانه سما

16 دیدبستان پسرانه سما

07 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمدرضا تقی زاده شیخ شبان

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

شادمهر جعفری منش

مسابقه: کشتی آموزشگاهها

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر شیخی

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس عبدالی

مسابقه: کشتی آموزشگاهها

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عباسی منجزی

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پوریا درویش زاده

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

امیر عباس عبدالی

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ارشیا بابادی- احمدرضا محمدی- رضا رشیدی- ادریس حدادی- امیر محمد محمدی- محمدعلی بهداروند- امیر محمد بلدی- ارسلان محمدی - ابوالفضل مهی-

نمایش

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

داوود نوروزي زاده

1384/11/19

دبستان پسرانه سما

ارسلان محمدي

1386/11/18

دبستان پسرانه سما

مهدي كايداني

1384/11/18

دبستان پسرانه سما

مهزيار چراغي

1386/11/18

دبستان پسرانه سما

محمدرضا تقي زاده شيخ شبان

1382/11/18

دبستان پسرانه سما

مهزيار بختياري نژاد

1388/11/20